VOORWAARDEN VAN GEBRUIK

Deze algemene term en conditie van gebruik ("Voorwaarden") zijn bedoeld om de voorwaarden en condities te definiëren welke de beschikbaarheid van de door actieforum.com aangeboden diensten ("de diensten") bepalen.

actieforum.com biedt een dienst om een gratis discussie forum aan te kunnen maken en stelt gebruikers in staat om zo'n forum aan te maken en deel te nemen in zulke forums ("Forum(s)").

Deze voorwaarden gelden voor de persoon die een forum creëert en administreert ("Administrator(s)"), zowel als voor personen die waarschijnlijk deelnemen eraan ("Leden"), of het bezoeken ("Gast(en)"). Al deze personen worden genoemd als "Gebruiker(s)".


Wettelijke waarschuwing

actieforum.com is een dienst gepubliceerd door het bedrijf e-Toxic, een beperkte aansprakelijkheid bedrijf geloceerd op 100 Rue Albert Caquot 06410 Sophia Antipolis, FRANKRIJK, geregistreerd onder nummer 490 862 059 in het Antibes Trade and Companies Register.

Datacenter : OVH : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk en SOFTLAYER : 6400 International Parkway, Suite 2000, Plano, TX 75093 USA.


Aansprakelijkheden

Bedrijfs aansprakelijkheid

Informatie – De informatie over de Diensten aangeboden door actieforum.com is alleen voor informatieve doeleinden en heeft geen contractuele waarde. Het bedrijf geeft geen garantie over de accuraatheid van deze informatie, en kan hier ten allen tijden veranderingen of updates in aanbrengen zonder voorafgaande waarschuwing.

dienst toegang – actieforum.com zal de noodzakelijke maatregelen nemen om elke onverwachte vertragingen of interrupties van de diensten te voorkomen, zonder echter de afwezigheid van interrupties te kunnen garanderen, of zelfs hoe lang ze zullen duren. actieforum.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor netwerk of server problemen, noch voor enig falen of onderbreking daarvan. Er kan geen enkele vergoeding in overweging genomen worden voor een dienst interruptie, schade, of verlies van inhoud.

dienst veiligheid – actieforum.com zal de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de inhoud verzekeren, zeker in zake als de reguliere backups van alle inhoud. Deze backups zijn toegankelijk voor de Forum Administrator, welke zijn forum kan herstellen naar een exacte staat hoe het was op een vroegere datum, binnen de tijdslimiet voor het bewaren van deze backups. Apart van de bepalingen met betrekking tot data portabiliteit (zie hieronder), geen backup of dump van een forum of van alles of gedeeltes van de data ervan mogen worden overgedragen, dit is inclusief voor forums die hun database hebben geïmporteerd bij de actieforum.com dienst.

Inhoud – actieforum.com voert geen enkele voorafgaande moderatie of verificatie uit op de inhoud gepubliceerd via zijn diensten en is daarom niet op de hoogte van die inhoud. De Administrator zal verzekeren dat zij aan deze voorwaarden en de geldende wetten voldoen. Voortvloeiend daaruit, kan actieforum.com niet verantwoordelijk gehouden worden voor deze inhoud.

Gebruikers aansprakelijkheid

Account veiligheid – Wanneer men een forum aanmaakt of men registreert op een forum, moet de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. De gebruiker is zelf verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk houden van deze gegevens, en blijft ook verantwoordelijk als ongeautoriseerde acties door een derde partij uitgevoerd worden via zijn account. Er wordt geadviseerd om altijd uit te loggen en zodoende de sessie te beëindigen na gebruik van de diensten. In geval van frauduleus misbruik van zijn gegevens, heeft de gebruiker de plicht om actieforum.com hierover zonder uitstel te informeren en aan te geven welke overtredingen er mogelijk hebben plaatsgevonden.

Gebruik van de diensten – De inhoud gepubliceerd via de diensten, openbaar of niet, ongeacht hun aard (zoals, maar niet uitsluitend: informatie, code, data, tekst, software, muziek, geluid, fotografie, afbeelding, grafisch, video, chat, berichten, bestanden) leggen een verantwoordelijkheid op aan de gebruiker die ze heeft gepubliceerd. De gebruiker verklaart dat hij alle rechten en autoriteit bezit die nodig is voor de verspreiding van deze inhoud, en gaat ermee akkoord geen enkele inhoud te publiceren die in overtreding zijn met deze voorwaarden en condities. Onder geen enkele omstandigheid zal actieforum.com aansprakelijk zijn voor de consequenties van zulke publicaties, of voor elk verlies of schade als resultaat daarvan.

Alle informatie, codes, data, teksts, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, grafieken, video's, chats, berichten, bestanden, of andere inhoud gepubliceerd via de diensten zijn puur de verantwoordelijkheid van de gebruiker die ze gepubliceerd heeft, ongeacht of de publicaties openbaar waren of niet. Onder geen enkele omstandigheid zal actieforum.com verantwoordelijk zijn voor welke fouten, onjuistheden of omissies dan ook in elke gepubliceerde inhoud, of voor verlies of schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan zulke inhoud.

Veroorzaakte schade – De gebruiker is verantwoordelijk voor elke soort schade, materieel of immaterieel, direct of indirect, toegebracht aan elke derde partij, evenals aan actieforum.com als resultaat van het onwettig gebruik of exploitatie van de diensten, ongeacht de oorzaak en locatie van zulke schade en garandeert dat actieforum.com wordt gevrijwaard van de consequenties of schadeclaims of acties welke eruit kunnen voortvloeien. De gebruiker ziet af van elke toevlucht te nemen tegen actieforum.com in het geval dat er rechtszaken tegen hem gevoerd worden door derde partijen als resultaat van het onwettige gebruik en/of exploitatie van de diensten.


Verplichtingen

Verplichtingen van de Administrator

De Forum Administrator gaat ermee akkoord de diensten te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn ontworpen en in overeenstemming met deze voorwaarden. Dit gebruik impliceert dat de Administrator zich dient te houden aan de aldaar geldende wetten en regels, de openbare orde, moraliteit en de rechten van derde partijen (vooral intellectueel eigendom).

De Administrator heeft dezelfde verplichting aangaande de inhoud die wordt gepubliceerd door de gebruikers van zijn/haar forum. Moderatie wordt op feiten gebaseerd uitgevoerd door de Administrator (en elk persoon die hij daartoe aangewezen heeft) om te verzekeren dat aan deze voorwaarden wordt voldoen.

De Administrator moet zich onder alle omstandigheden onthouden van het gebruik van de diensten met het doel of effect om in strijd te zijn met deze voorwaarden, met name ligt de aandacht op inhoud die in strijd is met deze voorwaarden (zie hieronder).

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker onderneemt om gebruik te kunnen maken van de diensten geen stappen die in strijd zijn met de bedoeling waarvoor deze diensten ontworpen zijn om zodoende te voldoen aan deze voorwaarden. Nogmaals, in overeenstemming met bovenstaande bepalingen, is de gebruiker alleen zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij publiceert.

De gebruiker onderneemt geen stappen om deel te nemen aan enige actie welke het doel of effect heeft om de juiste werking te dwarsbomen van de Diensten, met name maar niet uitsluitend door (i) elk gedrag dat waarschijnlijk leidt tot het onderbreken, opschorten, afremmen of het voorkomen van de continuïteit van de Diensten, (ii) elke indringing of poging tot indringing in actieforum.com's systemen, (iii) elk misbruik van de site's systeem bronnen, (iv) alle acties die waarschijnlijk een onevenredige belasting kunnen brengen aan de site's infrastructuur, (v) elke inbreuk op veiligheids en authenticatie maatregelen, (vi) elk gedrag dat invloed kan hebben op de financiële, commerciële of morele rechten en interesses van actieforum.com of zijn gebruikers.

Bij gebruik van de diensten aangeboden door actieforum.com, accepteert de gebruiker dat de Forum Administrator alleen de leiding heeft over het beheer van het forum, en erkent dat hij met name de geplaatste inhoud modereert en de leden beheert.

De gebruiker neemt op zich om alle intellectuele eigendomsrechten van derde partijen en actieforum.com te respecteren. Alle elementen zichtbaar op de site zijn beschermd door auteursrechten wetgeving. De gebruiker mag onder geen enkele omstandigheid alles of gedeelten van de site of zijn elementen gebruiken, distribuëren, kopiëren, reproduceren, bewerken, vervormen of overdragen, zoals teksten, afbeeldingen, video's, zonder voorafgaand geschreven, uitdrukkelijk toestemming van het bedrijf. De merken en logo's vertoont op de site, zijn eigendom van het bedrijf of zijn gebruikt met toestemming van de eigenaar. Er kan geen recht of licentie verleent worden op elk van deze elementen zonder een geschreven uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf of derde partij, houder van de rechten op het handelsmerk of logo's vertoont op de site. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om vervolging in te stellen tegen elk gedrag dat inbreuk pleegt op zijn intellectuele eigendomsrechten, inclusief in de context van het starten van een strafprocedure.


Verboden inhoud en gedrag

Bij het gebruiken van de diensten aangeboden door actieforum.com, gaat de gebruiker ermee akkoord om ze te gebruiken puur en allen voor de doeleinden waarvoor zij werden ontworpen en de diensten niet te gebruiken om, – met name – het aanmoedigen, aanprijzen of in een gunstig daglicht presenteren van:

  • Hacking, spamming, en aanvallen tegen netwerken en/of servers, phishing, malware, binnendringing in het netwerk van actieforum.com en derde partijen,
  • Inhoud van een sexuele, obscene, pornografische aard,
  • Gewelddadig, lasterlijk, discriminerende inhoud, aanzetten tot raciale haat, misdaden tegen de mensheid,
  • Het delen, hosting, distributie of piraterij van werken en inhoud beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht, of elke inbreukmakende praktijk,
  • De verkoop, uitwisseling of donatie van producten onderhavig aan speciale special wetgeving, medicinale producten onderhavig aan medische voorschriften of niet, narcotische drugs en andere ongeoorloofde substanties,
  • Credit card fraude, of misleidende praktijken,
  • Schendingen van de rechten en interesses van minderjarigen,
  • Elk gedrag in tegenstelling tot de geldende wetten, die de rechten van derde partijen beinvloeden, of schadelijk voor hen zijn

actieforum.com is een gratis dienst dat al het mogelijke doet om een kwaliteits dienst te bieden op het scherp van de snede der technologie. Met uitzondering van permissies verkregen via het credis beheer, is het strikt verboden te verwijderen, verbergen, of onleesbaar maken op welke manier dan ook van de vereiste mededelingen en auteursrechten vertoont op de Forums (inclusief die in de toolbar en footer van het forum), zowel als gesponsorde inhoud of advertenties. Deze items kunnen alleen verwijderd worden via het credits beheer.

actieforum.com behoudt zich het recht voor om forums te verwijderen, berichten of gebruikers die gebruik maken van de diensten die kennelijk illegaal of in tegenstelling tot deze voorwaarden zijn, zonder voorafgaande waarschuwing. Als zodanig, forums die tekst, links, afbeeldingen, animaties, video's, advertenties of inhoud van enig andere aard bevatten die in tegenstelling tot deze voorwaarden zijn kunnen worden verwijderd zonder voorafgaande waarschuwing.

Activiteiten tegengesteld aan de geldende wetten en regels kunnen worden gerapporteerd aan de daarvoor bevoegde autoriteiten en kunnen aanleiding zijn tot vervolging.


Persoonlijke gegevens en cookies

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is gebaseerd op zijn toestemming, behalve wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In die gevallen waarop het verwerken is gebaseerd op zijn toestemming, kan hij zijn toestemming ten allen tijden intrekken om dit te stoppen, in overeenstemming met ons Privacy beleid. Het intrekken van toestemming zal geen effect hebben op op de wettigheid van het verwerkingsproces gebaseerd op de eerder verleende toestemming.

Alle informatie die de diensten verzamelen heeft tot doel om het gebruik van de diensten goed te laten verlopen, inclusief het verbeteren van de gebruikerservaring, het optimaliseren van het vertoon van de pagina's en het proces en, waar geschikt, aanbieden van gepersonaliseerde advertentie resultaten. Sommige van deze gegevens mogen gebruikt worden als de gebruiker expliciet heeft ingestemd hiermee, met name voor het ontvangen van nieuwsbrieven van de forums waarop hij geregistreerd heeft.

De gebruiker heeft toegangsrecht om, te bewerken, corrigeren en het verwijderen van zijn verzamelde persoonlijke gegevens, alsook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De modaliteiten voor het uitoefenen van deze rechten vind U gedetailleerd in ons Privacy beleid.

Het gebruik van de dienst aangeboden door actieforum.com is ondergeschikt aan het lezen en accepteren door de gebruiker van het Privacy beleid .

Gebruik van Cookies

Een cookie is een tekstbestand met een gelimiteerd aantal informatie, welke wordt gedownload naar het apparaat van de gebruiker wanneer hij een website bezoekt. Het zorgt ervoor dat het forum de gebruiker herkent tijdens zijn volgende bezoeken en hem zodoende een optimale gebruikerservaring te bieden.

actieforum.com's diensten kunnen gebruik maken van cookies, voor technische, advertenties, publieks meting, of sociaal netwerk modules doeleinden.

De gebruiker kan ten allen tijden cookies die door de diensten opgeslagen zijn in zijn browser weigeren en/of verwijderen zoals uitgelegd in ons Privacy beleid. De gebruiker is geïnformeerd over de mogelijk impact die deze keus kan hebben op een goede werking van de dienst.


Aankopen en terugstortingen

actieforum.com biedt gebruikers optionele betaalde diensten, zoals "pakketten", domein naam, of advertentie verwijdering. Bij het abonneren op één van deze diensten, gaat de gebruiker akkoord om het actieforum.com maandelijkse of jaarlijkse abonnementsgeld te betalen. Betalingen worden vooruit gedaan op de dag dat hij de dienst aankoopt en dekken het gebruik ervan voor de gekozen maandelijkse of jaarlijkse abonnementstermijn.

De aankoop van producten en diensten van actieforum.com geven de koper het recht tot intrekking binnen 15 dagen vanaf de aankoop, tenzij zulke producten en diensten reeds gebruikt zijn op enige manier. In dit geval, is de intrekkings periode beëindigd en is het onmogelijk om de aankoop teniet te doen of een terugstorting te verkrijgen. Buiten de intrekkings periode, zijn producten of diensten niet terugstortbaar, zelfs als zij niet gebruikt zijn en de termijn nog niet verlopen is.

De credits kosten, het abonneren op een "pakket", de aankoop van een domein naam of het gebruik van een dienst zoals de verwijdering van advertenties is, zoals in de bedoeling van de Voorwaarden, een "gebruik" van een betaalde dienst. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in onder deze Voorwaarden dat deze diensten aangeboden kunnen worden vóór de verlooptijd van de intrekkings periode, resulterend in het afzien van deze periode.

De modaliteiten van uitoefening van de intrekkings en terugstortings periode aangeboden onder de huidige Voorwaarden slaan niet op betaalde producten en diensten aangekocht via een derde partij partner van actieforum.com (contacteer de partner direct in dit geval, welke naar eigen keuze zal beslissen om wel of niet door te gaan met de terugstorting). De intrekkings periode en terugstortingen slaan niet op producten aangeboden door actieforum.com, inclusief maar niet uitsluitend gedurende een wedstrijd.

Om het recht op intrekking van een betaalde dienst die niet "gebruikt" is zoals onder voorgaande bepalingen en welke niet vallen onder de bovengenoemde uitgesloten gevallen, kan de gebruiker direct contact opnemen met actieforum.com : of via +334.92.02.15.76.

Als de gebruiker gelooft dat actieforum.com hem onterecht heeft gefactureerd, moet hij binnen 90 dagen contact opnemen met het bedrijf betreffende die rekening. Er zullen geen terugstortingen gegeven worden voor berekende kosten langer dan 90 dagen geleden.

actieforum.com behoudt zich het recht voor om een terugstortings verzoek te weigeren als er redenen zijn om te geloven dat de gebruiker oneigenlijk gebruik wil maken van dit terugstortings beleid (bij voorbeeld, bij herhaalde verzoeken om terugstorting voor dezelfde dienst of product), als hij de Voorwaarden overtreed of als actieforum.com redenen heeft om te vermoeden dat hij de diensten op een frauduleuze manier gebruikt of dat de gebruikers account op een frauduleuze manier gebruikt is door een derde partij.

Dit terugstortings beleid heeft geen impact op de gebruikers wettelijke rechten.


Forum import

De Administrator van een phpBB, InVision, of PunBB forum met een zelf-gehoste installatie kan het importeren op de actieforum.com dienst, zolang als hij kan verklaren dat hij de enige eigenaar is en dat het forum voldoet aan de Voorwaarden van Gebruik.

Om dit te kunnen doen, moet hij een nieuw forum aanmaken en op de laatste pagina van het aanmaak proces een verzoek voor import van een forum te doen. De Administrator moet dan de database van genoemd forum insluiten, via het getoonde formulier. Terwijl hij wacht totdat de import van zijn forum compleet is, moet de gebruiker nog geen enkele modificatie maken aan zijn zojuist gecreëerde forum, omdat de inhoud hiervan overschreven wordt door de importatie van zijn forum.

De gebruiker wordt per e-mail geïnformeerd over de verschillende stages van het importeer proces (ontvangst, progressie, afronding, of mislukking). De gebruiker kan contact opnemen met het bedrijf over dit importeer verzoek via het verstrekte e-mail adres, of het officiële ondersteunings forum.

actieforum.com doet al het mogelijke om te verzekeren dat de import wordt uitgevoerd onder de best mogelijke condities en binnen de afgesproken deadlines. Echter, het is niet mogelijk om garanties te verstrekken dat er geen vertraging optreedt noch over het uiteindelijke resultaat van de import welke sterk afhankelijk blijft van de structuur van de database van het te importeren forum. De aanvrager van een import accepteert daarom de mogelijkheid dat er na het importeren aanpassingen aan het forum gemaakt moeten worden om het op het origineel te laten lijken.

In elk geval, de import aanvraag, de inhoud van de database die wordt geïmporteerd en het uiteindelijke forum wat geÏmporteerd wordt op actieforum.com blijven onveranderd de verantwoordelijkheid van de Forum Administrator die de aanvraag geïnitieerd heeft. Hij accepteert ook onvoorwaardelijk dat actieforum.com zich het recht voor behoudt om aanvragen tot importeren van forums die niet aan deze voorwaarden voldoen te weigeren.


Overeenkomst en aanpassing

Bij gebruiken van actieforum.com's diensten, erkent de gebruiker zonder reservering, limitatie of kwalificatie dat hij deze Voorwaarden gelezen heeft en ermee akkoord gaat, en hij gaat ermee akkoord om zich daarnaar te voegen, zonder vooroordeel over de mogelijke toevoeging van andere condities of regels voor specifieke diensten.

Deze Voorwaarden kunnen ten allen tijden aangevuld of aangepast worden door actieforum.com . Deze veranderingen zijn onmiddellijk effectief voor nieuwe gebruikers. Alle reeds bestaande gebruikers moeten aan de veranderingen voldoen binnen 30 dagen na aankondiging door elk middel.